1 05:35:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 Loại 1 : 100.000 20B-00325
0976 900 009
Doanh nghiệp tư nhân Hưng Tâm
2 07:05:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 Loại 1 : 100.000 20B-00089
0913 507 570
Doanh nghiệp tư nhân Hưng Tâm
3 10:40:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 Loại 1 : 100.000 20B-01083
0973 119 888
Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh
4 13:30:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 Loại 1 : 95.000 20B-00730
0983 382 353
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên