1 14:30:00 Cầu Đuống, Quốc lộ 5, Cầu Vĩnh Tuy, Cầu Giẽ, Quốc lộ 10 Loại 1 : 80.000 18B-00430
0915871297
Công ty CpXK Khánh Tám