1 13:20:00 Phổ Yên, Sóc Sơn, Bình Lục Loại 1 : 90.000 90B-00247
0915 025 396
Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm