1 05:00:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, đường Tôn Đức Thắng Loại 1 : 110.000 20B-00268
0972 981 234
Công ty CpĐT TMVT Trung Dũng
2 06:00:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, đường Tôn Đức Thắng Loại 1 : 115.000 20B-00708
0913286923
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
3 07:00:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, đường Tôn Đức Thắng Loại 1 : 115.000 16N-2170
0982 431 565
Công ty CpXK Thanh Long
4 07:30:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, đường Tôn Đức Thắng Loại 1 : 115.000 20B-00387
0913 589 729
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
5 08:30:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, đường Tôn Đức Thắng Loại 1 : 115.000 20B-00623
0913 547 947
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
6 09:00:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, đường Tôn Đức Thắng Loại 1 : 115.000 20B-01225
0929 626 228
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
7 10:45:00 Đường Trần Nguyên Hãn,Đ.Tôn Đức Thắng ,QL5,QL3 Loại 1 : 110000 15B-00653
0915 432 080
Công ty CpĐT TMVT Trung Dũng
8 13:10 Đ.Trần Nguyên Hãn, Đ.Tôn Đức Thắng,QL5,QL3 110.000 15B-00288
0904 440 222
Công ty CpĐT TMVT Trung Dũng
9 13:45:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, đường Tôn Đức Thắng Loại 1 : 120.000 15B-00265
0915 432 080
Công ty CpĐT TMVT Trung Dũng
10 15:15:00 BX Niệm Nghĩa,Đ.Trần Nguyên Hãn,Đ.Tôn Đức Thắng,QL5,QL3,BX Thái Nguyên Loại 1 : 110.000 15B-00651
0989 792 888
Công ty CpĐT TMVT Trung Dũng
11 16:00:00 Sóc Sơn, Quốc lộ 5, đường Tôn Đức Thắng Loại 1 : 110.000 15B-00896
0976 264 310
Công ty CpĐT TMVT Trung Dũng