1 12:30:00 ĐT 186,QL2C,QL37 Loại 1 : 60.000 22B-00337Hợp tác xã vận tải ô tô Thành Tuyên