1 04:10:00 QL1A,N.Bình,H.Nam,H.Nội Loại 1 : 90.000 36B-01577Hợp tác xã vận tải Thanh Hoa