1 07:30:00 Phú Bình, Nhã Nam, Cầu Gồ, Bố Hạ, Kép Loại 1 : 50.000 20B-00812
0986 648 677
Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh
2 11:30:00 Nhã Nam, Cầu Mỹ Độ, Dĩnh Trì, Quốc lộ 31 Loại 1 : 45.000 98B-00275
0989 052 175
Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang
3 12:45:00 Nhã Nam, Bố Hạ, Kép, Quốc lộ 31 Loại 1 : 45.000 98H-2647
0985 961 509
Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang