1 06:40:00 Bắc Sơn, Đồng Đăng, Thất Khê Loại 1 : 115.000 20L-1330
0979 017 568
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
2 11:15 QL1B, Bac Son,B.Gia,V.Mich 120.000 20B-00338

Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà