1 10:30:00 La Hiên, Vũ Chấn, Nghinh Tường Loại 1 : 40.000 20L-8770
0916 208 770
Doanh nghiệp tư nhân Xưởng Anh
2 13:00:00 Đồng Hỷ, Quốc lộ 1B Loại 1 : 20.000 20B-00629
0985 587 234
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
3 13:30:00 La Hiên, Vũ Chấn, Nghinh Tường Loại 1 : 20.000 20B-00646Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh
4 16:00:00 La Hiên, Vũ Chấn, Nghinh Tường Loại 1 : 40.000 20L-8770
0916 208 770
Doanh nghiệp tư nhân Xưởng Anh