1 06:00:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 10, Quốc lộ 21, Tỉnh lộ 489 Loại 1 : 80.000 18B-01274
0914 863 099
Hợp tác xã vận tải Hòa Bình
2 13:25:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 10, Quốc lộ 21, Tỉnh lộ 489 Loại 1 : 80.000 18B-00705
0914 863 099
Công ty TNHH vận tải Đạt Anh