1 06:30:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 : 100.000 20L-1740Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
2 15:00:00 QL3,Ngã ba Bờ Đậu,QL37,Đ.Từ,S.Dương,T.Quang,QL2C,ĐT190,QL2 Loại 1 : 92.000 22B-00216Hợp tác xã vận tải ô tô Thành Tuyên