1 13:10:00 QLộ 3, Bình Dương, Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường Loại 1 : 40.000 88B00059
0982084399
HTX giao thông vận tải Hoàng Việt