1 06:40:00 Sóc Sơn, Phủ Lý, Me Loại 1 : 100.000 35B-00699
0984 663 409
Hợp tác xã vận tải ô tô TP. Ninh Bình
2 11:00:00 Sóc Sơn, Phủ Lý, Me Loại 1 : 100.000 35B-00728
0947 116 755
Hợp tác xã vận tải ô tô TP. Ninh Bình
3 13:00:00 Sóc Sơn, Phủ Lý, Me Loại 1 : 102.000 35B-00766
0912 681 647
Công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình