1 05:20:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 120.000 20B-00085
0948 260 793
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
2 06:00:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 130.000 20B00278
0912289214
Công ty CpVT DLTM Phong Dung
3 06:40:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 130.000 20B00116
0912289214
Công ty CpVT DLTM Phong Dung
4 07:20:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 130.000 20B-00869
0989902899
Công ty CpVT DLTM Phong Dung
5 07:20:00 BX TP Cao Bằng,QL3,Bắc Kạn,BXK Thái Nguyên và ngược lại Loại 1 : 124.000 11B-00073

HTX VT ôtô Số 1 Cao Bằng

6 07:30:00 QL3,Giang Tiên,Đu,Chợ Mới,TX Bắc Kạn,Ngân Sơn Loại 1 : 130.000 20B-00742

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang

7 08:00:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 130.000 20B-00226
0988 081 992
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
8 07:30:00 BX TP Cao Bằng,QL3,Bắc Kạn,BXK Thái Nguyên và ngược lại Loại 1 : 124.000 11K-4339

HTX VT ôtô Số 1 Cao Bằng

9 08:40:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 130.000 20B-01306

Công ty CpVT DLTM Phong Dung

10 08:40:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 120.000 20B-00698

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

11 09:20:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 130.000 20B-00065
0978149665
Công ty CpVT DLTM Phong Dung
12 09:20:00 Phú Lương, Chợ Mới,TX. Bắc Kạn Loại 1 : 127.000 11B-00033
0987 615 300
Hợp tác xã cổ phần Hợp Thành
13 10:00:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 130.000 20B-01130
0989857886
Công ty CpVT DLTM Phong Dung
14 10:00:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 130.000 20B00120
0915212834
Công ty CpVT DLTM Phong Dung
15 10:40:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 124.000 11B-00036
0917 898 529
Công ty CpVT ô tô Cao Bằng
16 11:00:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 120.000 20B-00607
0974 207 225
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
17 11:15:00 QL1B,B.Sơn,B.Gia,Văn Mịch Loại 1 : 130.000 20B-00338
0989 896 955
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
18 11:20:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 140.000 11K-4159
0912 753 944
Công ty CpVT ô tô Cao Bằng
19 12:00:00 Phú Lương, Chợ Mới,TX. Bắc Kạn Loại 1 : 130.000 20B00189
0915589288
Công ty CpVT DLTM Phong Dung
20 12:45:00 Phú Lương, Chợ Mới,TX. Bắc Kạn Loại 1 : 130.000 20B00183
01655349282
Công ty CpVT DLTM Phong Dung
21 13:50:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 140.000 20B-00049
0975 610 111
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
22 14:15:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 140.000 20B-00681
0988 689 286
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
23 16:00:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 130.000 11B-00233

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Trường

24 16:00:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 140.000 20B-00359
0986 532 097
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
25 17:00:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX. Bắc Kạn Loại 1 : 140.000 11B-00254

Công ty CpVT ô tô Cao Bằng

26 7:20:00 QL3,P.Lương, Chợ Mới, T.X Bắc Kan 132.000 11B-00073

HTX VT ôtô Số 1 Cao Bằng