1 05:20:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 : 120.000 20B-01275

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang

2 06:05:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 : 105.000 20B-01110

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang

3 07:00:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 : 110.000 20L-4736
0912 645 306
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
4 08:15:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 :120.000 20B-00414
0985 583 541
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
5 09:30:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 : 115.000 20M-0167
0915 568 552
Hợp tác xã vận tải Tân Phú
6 09:30:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 : 100.000 23T-2907
0912 606 461
Hợp tác xã vận tải Ngọc Hạnh
7 11:00:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 : 95.000 23B-00086
01278 367 333
Công ty cổ phần xe khách Hà Giang
8 11:00:00 Ql3,Ngã ba bờ đậu,QL37,Đ.Từ,T.Quang Loại 1 : 115.000 20B00417
0984071655
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
9 12:35:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 : 110.000 20B-00252
0986 968 569
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
10 12:35:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 : 110.000 20L-6017A
0943 939 599
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
11 13:15:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 : 115.000 20B-00653
0912 662 335
Hợp tác xã vận tải Tân Phú
12 8:30:00 M.bạch, QL37,B.Đậu,Đ.Từ,S.Dương,T.Quang,QL2 Loại 1 : 95.000 23T-2555
0912 002 536
Công ty cổ phần xe khách Hà Giang
13 11:00:00 M.bạch, QL37,B.Đậu,Đ.Từ,S.Dương,T.Quang,QL2 Loại 1 : 100.000 23B-00086

Công ty cổ phần xe khách Hà Giang

14 16:30:00 M.bạch, QL37,B.Đậu,Đ.Từ,S.Dương,T.Quang,QL2 Loại 1 : 95.000 23B-00343

Công ty cổ phần xe khách Hà Giang