1 10:45:00 Sóc Sơn, Cầu Đuống, Chợ Mạc, Phủ Lý Loại 1 :91.000 90T-6529
0912 121 027
HTX VTHK đường bộ huyện Lý Nhân
2 15:40:00 Sóc Sơn, Cầu Đuống, Cầu Vĩnh Tuy, Phủ Lý Loại 1 : 91.000 90B-00137
0915 375 640
HTX VTHK đường bộ huyện Lý Nhân