1 06:30:00 Quốc lộ 37 Loại 1 : 60.000 20B-00508
0984 247 347
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên