1 08:35:00 Hiệp Hòa, Bắc Giang, Lạng Sơn, Đồng Đăng, Thất Khê Loại 1 : 120.000 20B-00830

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang

2 8:35:00 QL37,G.Thép,Điềm Thụy,P.Bình,H.Hòa,Bắc Giang,QL1A,L.Sơn,Đ.Đăng,Thất Khê 120.000 20B-00646

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang