1 07:30:00 Quốc Lộ 3 Loại 1 : 154.000 11B-00061
01635 292 929
Công ty CpVT ô tô Cao Bằng
2 21:00:00 Tỉnh Looj,QL3 Loại 1 : 154.000 11B-00234

Công ty CPVT Cao Bằng