1 14:15:00 Quốc lộ 37, Sơn Dương, Tỉnh lộ 190 Loại 1 : 70.000 22B-00290
0913 072 429
Hợp tác xã vận tải Vĩnh Lộc
2 17:40:00 BX Chiêm hoá,ĐT190,Quốc lò,TP Tuyên Quang,Cầu Nông Tiến,QL37,BX Thái Nguyên Loại 1 : 70.000 22B-00203
0913 072429
Hợp tác xã vận tải Vĩnh Lộc