1 14:10:00 QL1A, QL3 Loại 1 : 90.000 36L-6295Công ty TNHH Lý Thảo