1 08:20:00 Sóc Sơn, Thanh Hóa, Quỳnh Lưu Loại 1 : 240.000 37B-00702
0913 075 727
HTX CPDV KDVTK Nghệ An
2 17:00:00 QL48C, QL48, QL18, QL3 240.000 37B-00323

HTX CP DV KD vận tải hành khách Nghệ An