1 17h30 BXK TN, QL3,Sơn Dương, Tuyên Quang, QL2, BXPhias Nam Hà Giang 120.000 20B-00636

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang

2 17h30 BXK Tn,QL3, QL37, Sơn Dương, Tuyên Quang,QL2, BXK phía Nam Hà Giang 120.000 20B-00216

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang

3 17h20 BXK TN, QL3, QL37, Sơn Dương, Tuyên Quang, QL2, BXK Phái Nam Hà Giang 110.000 20B-01200

Hợp tác xã vận tải Tân Phú