1 05:10:00 Quốc lộ 3, đường 131, Quốc lộ 2, Quốc lộ 6 CLC 240.000; CLT 180.000 20B-01263
0973 641 192
Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh
2 05:10:00 Quốc lộ 3, đường 131, Quốc lộ 2, Quốc lộ 6 CLC 240.000; CLT 180.000 20B-00420
0945 535 352
Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh
3 20:00:00 Quốc lộ 3, đường 131, Quốc lộ 2, Quốc lộ 6 CLC 240.000; CLT 180.000 20B-00911
0972 823 398
Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh
4 20:00:00 Quốc lộ 3, Hòa Bình, Mộc Châu 250.000 26B-00035
0976 332 998
Công ty CpVT hành khách 2/9 Sơn La