1 05:30:00 QL13,QL1,Vinh,QL48,Đ.HCM,Thái Hoà,Xuân Mai,Hoà Lạc,Đ.Lộ Thăng Long,Phạm Hùng,P.V.Đồng,C.T.Long,Nút giao Phủ Lỗ,QL3 GN : 870.000 4 suất ăn; GN 670.000 không ăn. Chất LC 660.000 51B-06901
0909 980 181
Hợp tác xã dịch vụ và du lịch Sài Gòn
2 05:30:00 QL13,QL1,Vinh,QL48,Đ.HCM,Thái Hoà,Xuân Mai,Hoà Lạc,Đ.Lộ Thăng Long,Phạm Hùng,P.V.Đồng,C.T.Long,Nút giao Phủ Lỗ,QL3 GN : 870.000 4 suất ăn; GN 670.000 không ăn. Chất LC 660.000 51B-06923
0944 743 484
Hợp tác xã dịch vụ và du lịch Sài Gòn
3 9:00:00 QL13,QL1,Vinh, QL48,ĐHCM,Thái Hòa,Xuân Mai,Hòa Lạc,Đ.Lộ T.Long,Phạm Hùng,P.V.Đồng,C.T.Long,Nút giao Phủ Lỗ,QL3 GN : 870.000 4 suất ăn; GN 670.000 không ăn. Chất LC 660.000 51B-12251Hợp tác xã dịch vụ và du lịch Sài Gòn
4 05:30:00 QL13,QL1,Vinh,QL48,Đ.HCM,Thái Hoà,Xuân Mai,Hoà Lạc,Đ.Lộ Thăng Long,Phạm Hùng,P.V.Đồng,C.T.Long,Nút giao Phủ Lỗ,QL3 GN : 870.000 4 suất ăn; GN 670.000 không ăn. Chất LC 660.000 51B-08192Hợp tác xã dịch vụ và du lịch Sài Gòn
5 06:00:00 QL13,QL1,Vinh,QL48,Đ.HCM,Thái Hoà,Xuân Mai,Hoà Lạc,Đ.Lộ Thăng Long,Phạm Hùng,P.V.Đồng,C.T.Long,Nút giao Phủ Lỗ,QL3 GN : 870.000 4 suất ăn; GN 670.000 không ăn. Chất LC 660.000 51B-14613Hợp tác xã dịch vụ và du lịch Sài Gòn
6 10:00:00 BX Miền Đông,QL13,Vinh,QL48,Đường HCM,Thái Hòa,Xuân Mai,Hòa Lạc,Đại Lộ Thăng Long,Phạm Hùng,P.V.Đồng,Cầu T.Long,Nút giao Phủ Lỗ,QL3,BXK TN GN : 870.000 4 suất ăn; GN 670.000 không ăn. Chất LC 660.000 51B-11804Hợp tác xã dịch vụ và du lịch Sài Gòn
7 17:00:00 QL1A,QL3 Giường nằm :940.000 15B-01743Công ty TNHH vận tải Hoàng Long
8 17:00:00 QL1A,QL3 Giường nằm : 940.000 15B-01601Công ty TNHH vận tải Hoàng Long
9 17:00:00 QL1A,QL3 Giường nằm : 940.000 15B-01498Công ty TNHH vận tải Hoàng Long
10 17:00:00 QL1A,QL3 Giường nằm :940.000 15B-01630Công ty TNHH vận tải Hoàng Long
11 17:00:00 QL1A,QL3 Giường nằm :940.000 15B-01639Công ty TNHH vận tải Hoàng Long
12 17:00:00 QL1A,QL3 Giường nằm :940.000 16L-3404Công ty TNHH vận tải Hoàng Long
13 17:00:00 QL1A,QL3 Giường nằm : 940.000 16L-3407
02803840444
Công ty TNHH vận tải Hoàng Long
14 17:00:00 QL1A,QL3 Giường nằm : 1.020.000 15B-01596
02803840444
Công ty TNHH vận tải Hoàng Long
15 17:00:00 QL1A,QL3 Giường nằm : 940.000 15B-01639Công ty TNHH vận tải Hoàng Long
16 5:00:00 QL3,C.T.Long,Đ. Phạm Văn Đồng,Cầu vượt Mai Dịch,Đường trên cao Vành đâi III,Đại Lộ Thăng Long,Hòa Lạc,Xuân Mai,Đ.Hồ Chí Minh,Thịnh Vỹ(Thái Hòa),QL48,Ngã ba Yên Lý,QL1 750.000 20B-00567
0903 467 807
Công ty CpVT Long Phượng