STT Tuyến Thời gian xuất bến giá vé Thông tin khác
1 Hà Nội – Thái Nguyên 10:00

17:00

60.000 XE KHÁCH THANH THỦY – THÁI NGUYÊN

0982003629 hoặc  0916847703

2 Thái Nguyên – Hà Nội 60.000 XE KHÁCH THANH THỦY – THÁI NGUYÊN

0982003629 hoặc  0916847703

3 Thái Nguyên – Thái Bình 8:00

14:00

105.000 XE KHÁCH THANH THỦY – THÁI NGUYÊN

0982003629 hoặc  0916847703

4 Thái Bình – Thái Nguyên 8:00

14:00

105.000 XE KHÁCH THANH THỦY – THÁI NGUYÊN

0982003629 hoặc  0916847703