1 06:00:00 Loại 1 : 85.000 BX Thai Nguyen,QL3,Nga ba KM31QL3,DT 268,Dinh Hoa,DT254,BXK Cho Don 20B-01218
Dang cap nhat
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
2 07:00:00 Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Định Hóa Loại 1 : 65.000 20B-01343

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

3 08:25:00 Ql3,Ngã ba Bờ Đậu,TTG.Tiên ,KM31QL3,DDT,Đ.Hóa Loại 1 : 50.000 20B-00679

Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh

4 11:10:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 254 Loại 1 : 90.000 97B-00088
0915 465 459
Công ty CpTM&DV Thưởng Nga
5 10:50:00 Đi theo đường ĐT 257 ,B.Kạn,Đi theo QL3 Loại 1 : 85.000 97B-00188

Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn

6 11:20:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 254 Loại 1 : 90.000 20B-01229

Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn

7 09:10:00 Km31 Quốc lộ 3, Đường tỉnh 268 Loại 1 : 60.000 20K-8496
0977 296 668
Doanh nghiệp tư nhân Xưởng Anh
8 10:15:00 Đi theo đường ĐT 254, ĐT 268, Đi theo QL3 90.000 97B-00187

Công ty CpTM&DV Thưởng Nga

9 12:00 Đi theo đường ĐT 257, TXB.Kan, Đi theo QL3 Loại 1 : 85.000 97B-00075

Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn

10 12:30:00 Đi theo đường ĐT 257, TXB.Kan, Đi theo QL3 90.000 20B-01293

Công ty CpTM&DV Thưởng Nga

11 13:00:00 Đi theo đường ĐT 257, TXB.Kan, Đi theo QL3 85.000 97B-00176
0973 971 888
Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn
12 13:00:00 Đi theo đường ĐT 257, TXB.Kan, Đi theo QL3 Loại 1 : 85.000 97B-00176
0973 971 888
Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn