1 12:30:00 TL485,QL10,QL21,QL1A,QL3 80.000 18N-6257

Công ty CpXK Khánh Tám

2 11:40:00 Đường 57,QL10,QL21,QL1A,QL3 Loại 1 : 90.000 18N-1879
0974 283 666
Hợp tác xã vận tải Hòa Bình
3 13:00:00 TL485, QL 10, Ql21, QL1A, QL3 Loại 1 : 80.000 18B-00526

Công ty CpXK Khánh Tám