1 09:00:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 2 Loại 1 :57.000 20B-00840
0975 526 599
Công ty CpDV VT ô tô số 10
2 14:00:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ2 Loại 1 : 57.000 19B-00441
0982 455 331
Hợp tác xã DVVT Xuân Quang