1 09:45:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 2, Tỉnh lộ 305 Loại 1 : 40.000 88B-00278
0912805539
HTX giao thông vận tải Hoàng Việt