1 06:50:00 Sóc Sơn, Sao Đỏ, Bãi Cháy Loại 1 : 100.000 20B-00088
0947 449 668
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
2 12:00:00 Sóc Sơn, Sao Đỏ, Đông Triều, Bãi Cháy Loại 1 : 110.000 20B-00786
0977713688
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
3 14:00 Ql3,S.Sơn,Ql18,H.Dương,P.Lại,TP H.Long Loại 1 : 120.000 20B-00982

Công ty CpTM&DL Toàn Thắng

4 16:15:00 QL3,S.Sơn,QL18,H.Dương,P.Lại,TP Hạ Long Loại 1 : 120.000 20B-00909

Công ty CpTM&DL Toàn Thắng

5 17:00 QL3,S.Sơn,QL18,H.Dương,P.Lại,TP Hạ Long Loại 1 : 120.000 20B-00464

Công ty CpTM&DL Toàn Thắng

6 5:15:00 Ql13,S.Sơn,Ql18,H.Dương,P.Lại Loại 1 : 115.000 20B-00900

Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà

7 14:40 Ql3,Tích Lương,G.Thép,QL37,P.Bình,H.Hòa,Đ.Trám,QL1A,B.Ninh,QL18,Sao Đỏ,Uông Bí,TP H.long Loại 1 : 120.000 20B-00928
0976 292 707
Công ty CpTM&DL Toàn Thắng
8 17:00 QL3,S.Sơn,QL18,H.Dương,P.Lại,TP Hạ Long Loại 1 : 120.000 20B-00638

Công ty CpTM&DL Toàn Thắng