1 6:30:00 Ql3, P.Yên, S.Sơn, Cầu Thăng Long, P.V.Đồng Loại 1 : 45.000 20B-00917

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

2 7:00:00 Ql3, P.Yên, S.Sơn, Cầu Thăng Long, P.V.Đồng 45.000 20B-00710

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

3 7:30:00 Ql3, P.Yên, S.Sơn, Cầu Thăng Long, P.V.Đồng 45.000 20B-00454

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

4 8:00 Ql3, P.Yên, S.Sơn, Cầu Thăng Long, P.V.Đồng 45.000 20L-6926

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

5 8:30:00 Ql3, P.Yên, S.Sơn, Cầu Thăng Long, P.V.Đồng 45.000 20L-5938

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

6 9:00:00 QL3, P.Yên, S.Sơn, Cầu Thăng Long, Phạm Văn Đồng 45.000 20B-00848

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

7 9:50:00 QL3, P.Yên, S.Sơn, Cầu Thăng Long, Phạm Văn Đồn 45.000 20B-00281

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

8 10:15:00 Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,Cầu Thăng Long,Bắc Thăng Long,Nội Bài, Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 55.000 29B-00922

Công ty TNHH DVVT&DL Trường Đạt

9 10:40:00 Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,Cầu Thăng Long,Bắc Thăng Long,Nội Bài, Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 50.000 29B-10022

Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTO

10 11:30:00 Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,Cầu Thăng Long,Bắc Thăng Long,Nội Bài, Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 43.000 29N-1484

Công ty Cp xe khách Hà Nội

11 11:50:00 Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,Cầu Thăng Long,Bắc Thăng Long,Nội Bài, Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 43.000 29B-10229

Công ty Cp xe khách Hà Nội

12 12:15:00 Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,Cầu Thăng Long,Bắc Thăng Long,Nội Bài, Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 43.000 29V-4349

Công ty Cp xe khách Hà Nội

13 12:40:00 Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,Cầu Thăng Long,Bắc Thăng Long,Nội Bài, Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 50.000 29B-08646

Công ty Cp xe khách Hà Nội

14 13:10:00 Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,Cầu Thăng Long,Bắc Thăng Long,Nội Bài, Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 43.000 20L-6554

Công ty Cp xe khách Hà Nội

15 13:35:00 Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,Cầu Thăng Long,Bắc Thăng Long,Nội Bài, Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 43.000 29B-02297

Công ty Cp xe khách Hà Nội

16 14:00:00 Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,Cầu Thăng Long,Bắc Thăng Long,Nội Bài, Ngã ba Bắc Nam 43.000 29B-10237

Công ty Cp xe khách Hà Nội

17 13:35:00 Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,Cầu Thăng Long,Bắc Thăng Long,Nội Bài, Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 50.000 29B-02297

Công ty Cp xe khách Hà Nội

18 14:00:00 Phạm Hùng, Phạm V.Đồng,Cầu T.Long,Nội Bài,QL3,Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 43.000 29B-10237

Công ty Cp xe khách Hà Nội

19 14:25:00 Phạm Hùng, Phạm V.Đồng,Cầu T.Long,Nội Bài,QL3,Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 55.000 30S-3445

Công ty TNHH DVVT&DL Trường Đạt

20 14:50:00 Phạm Hùng, Phạm V.Đồng,Cầu T.Long,Nội Bài,QL3,Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 50.000 30L-0264

Công ty TNHH VT&TM Vũ Hoàng

21 15:10:00 Phạm Hùng, Phạm V.Đồng,Cầu T.Long,Nội Bài,QL3,Ngã ba Bắc Nam 50.000 30X-6449

Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTO

22 15:20:00 Phạm Hùng, Phạm V.Đồng,Cầu T.Long,Nội Bài,QL3,Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 55.000 29B-02975

Công ty TNHH DVVT&DL Trường Đạt

23 15:40:00 Phạm Hùng, Phạm V.Đồng,Cầu T.Long,Nội Bài,QL3,Ngã ba Bắc Nam 15:40:00 29B-11484

Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTO

24 16:05:00 Phạm Hùng, Phạm V.Đồng,Cầu T.Long,Nội Bài,QL3,Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 50.000 30P-7256

Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTO

25 16:30:00 Phạm Hùng, Phạm V.Đồng,Cầu T.Long,Nội Bài,QL3,Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 50.000 30S-9197

Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTO

26 17:00 Phạm Hùng, Phạm V.Đồng,Cầu T.Long,Nội Bài,QL3,Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 50.000 29B-08946

Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTO

27 17:20:00 Phạm Hùng, Phạm V.Đồng,Cầu T.Long,Nội Bài,QL3,Ngã ba Bắc Nam Loại 1 : 55.000 29Z-4272

Công ty TNHH DVVT&DL Trường Đạt

28 5:50:00 Phạm Hùng, Cầu vượt Mai Dịch, P.V.Đồng, Cầu T.Long, Bắc T.Long N.Bài, Ql3 48.000 29B-12474

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

29 6:20:00 Phạm Hùng, Cầu vượt Mai Dịch, P.V.Đồng, Cầu T.Long, Bắc T.Long N.Bài, Ql3 48.000 29B -12383

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

30 6:50:00 Phạm Hùng, Cầu vượt Mai Dịch, P.V.Đồng, Cầu T.Long, Bắc T.Long N.Bài, Ql3 48.000 29B-12360

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

31 7:10:00 Phạm Hùng, Cầu vượt Mai Dịch, P.V.Đồng, Cầu T.Long, Bắc T.Long N.Bài, Ql3 48.000 20L-4515

Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh

32 7:20:00 Phạm Hùng, Cầu vượt Mai Dịch, P.V.Đồng, Cầu T.Long, Bắc T.Long N.Bài, Ql3 48.000 29B-12327

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

33 7:40:00 Phạm Hùng, Cầu vượt Mai Dịch, P.V.Đồng, Cầu T.Long, Bắc T.Long N.Bài, Ql3 48.000 29B-12265

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

34 7:50:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 47.000 20B-00824

Công ty CpTM&DL Hà Lan

35 8:10:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 20L-4516

Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh

36 8:40:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 20L-4525

Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh

37 8:20:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 47.000 20B-00881

Công ty CpTM&DL Hà Lan

38 8:50:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 47.000 20B-00845

Công ty CpTM&DL Hà Lan

39 9:10:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 29B-12490

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

40 9:35:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 47.000 20B-00221

Công ty CpTM&DL Hà Lan

41 10:00:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 20L-4526

Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh

42 10:30:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 Loại 1 : 50.000 30P-7256

Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTO

43 10:50:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 20B-01349

Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh

44 11:00:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 29B-12386

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

45 11:10:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 29B-12019

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

46 11:20:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 Loại 1 : 55.000 29B-02382

Công ty TNHH DVVT&DL Trường Đạt

47 11:40:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 29B-12325

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

48 12:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 29B-12361

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

49 12:30:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 29B-12215

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

50 13:00:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 29B-12053

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

51 5:00:00 Mỏ Bạch, Tân Long,QL3 đường tránh TPTN, P.Yên, Ngã ba Kim Anh, Ql2,C.T.Long, P.V.Đồng 47.000 20B-00220

Công ty CpTM&DL Hà Lan

52 13:25:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 47.000 A55

Công ty CpTM&DL Hà Lan

53 13:50:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 A56

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

54 14:10:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 A57

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

55 14:35:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 A58

Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh

56 15:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 A59

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

57 16:15:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 A62

Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh

58 17:40:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 A65

Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh

59 18:30:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 20B-01127

Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh

60 15:50:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 47.000 A61

Công ty CpTM&DL Hà Lan

61 16:40:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 A63

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

62 16:50:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 Loại 1 : 50.000 29B-07022

Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTO

63 17:10:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 A64

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

64 17:50:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 A66

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

65 18:10:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 A67

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

66 18:50:00 Phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T,Long,Bắc T.Long Nội Bài,QL3 48.000 A68

Tổng C.ty VT Hà Nội – Trung tâm Tân Đạt

67 5:30:00 phạm Hùng,Cầu vượt Mai Dịch,P.V.Đồng,Cầu T.Long,Bắc T.Long N.Bài,QL3 50.000 20B-00223

Công ty CpTM&DL Hà Lan

68 5:00:00 M.Bạch,Tân Long,QL3,đường tránh TPTN,Phổ Yên,Ngã ba Kim Anh,QL2,Cầu T.Long,P.V.Đồng 50.000 20B-00492

Công ty CpTM&DL Hà Lan

69 14h10 BX Mỹ Đình, Đ. Phạm Hùng, cầu vượt Mai Dịch ,Đ.P.V.Đồng,cầu Thăng Long, Bắc Thăng Long Nội Bài, QL3, Phổ Yên, BXK TN 40.000 29B-06415

Công ty CpTM&VT Dũng Thủy