1 15:20:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 55.000 97H-0676
0914 893 479
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất
2 15:00:00 QL3,P.Lương,Chợ Mới,TX Bắc Kan Loại 1 : 45.000 97B-00029
0977 302 666
Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn
3 14:40:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 45.000 97B-00179
0977 302 666
Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn
4 14:20:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 45.000 97H-1998
0985 792 092
Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn
5 14:00:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 45.000 97B-00119
0989 166 408
Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn
6 13:40:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 45.000 97B-00144

Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn

7 13:20:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 45.000 97B-00068
0973 717 398
Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn
8 13:00:00 Đi theo đường QL3 Loại 1 : 45.000 97B-00190

Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn

9 12:20:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 55.000 97H-2490

Hợp tác xã vận tải Thống Nhất

10 12:40:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 55.000 97B-00151

Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn

11 12:00:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 50.000 20B-00974

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang

12 09:20:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 40.000 20B-00718
0914 609 130
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
13 10:10:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 55.000 20B-00631
0966 527 017
Công ty CpVT DLTM Phong Dung
14 10:20:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 45.000 20B-00172
0912 004 663
Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh
15 11:00:00 QL3,phú Lương ,Chợ Mới,TX Bắc Kan Loại 1 : 55.000 20B-00656
0974 527 968
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
16 09:00:00 BXK T.Nguyên,QL3,Phú Lương,Chợ Mới,BXK TX Bắc Kan Loại 1 : 50.000 20B-00664
0983 106 234
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
17 07:30:00 QL3,P.Lương,Chợ Mới,TX Bắc Kạn Loại 1 : 50.000 20B-01210

Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh

18 07:40:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 50.000 20B-00203

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang

19 07:00:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 45.000 20B-00163
0983 382 353
Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh
20 06:30:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 55.000 20B-01236

Công ty CpTM&DL Việt Vịnh

21 06:20:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 50.000 20B-00769
0979 177 519
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
22 16:00:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 55.000 97H-0564
0916 976 564
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất
23 8:30:00 Ql3, Chợ mới, TX Bắc Kan 40.000 20B-00115

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

24 16:20:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 55.000 97B-00199
0983 064 947
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất
25 16:40:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 55.000 97H-2059
0943 928 728
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất
26 17:00:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 55.000 97B-00057

Hợp tác xã vận tải Thống Nhất

27 17:20:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 55.000 97B-00185

Hợp tác xã vận tải Thống Nhất

28 17:40:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 55.000 97B-00020
0915 943 800
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất