1 08:30:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20K-8504
0915 589 770
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
2 08:50:00 Ql3,Ngã ba bờ đậu,TT Giang Tiên,Km31,Ql3,ĐT268 Loại 1 : 20.000 20B-00301Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
3 09:10:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20B-00048
0945 656 654
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
4 09:25:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20B-00737
0982 748 598
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
5 09:45:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20B-00046
0973 923 034
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
6 10:00:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20L-5345
0984 596 062
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
7 10:20:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20L-3755Doanh nghiệp Hạnh Bưởi
8 10:40:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 18.000 20B-00249Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh
9 11:00:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20B-00591Công ty TNHHVT HK&DL Thành Bưởi
10 11:20:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20B-00202
0974 594 555
Công ty TNHHVT HK&DL Thành Bưởi
11 11:30:00 Loại 1 : 20.000 20B-00519Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
12 14:00:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20K-9227
0989 673 889
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
13 15:00:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20B-00737
0982 748 598
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
14 15:15:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20B-00048
0945 656 654
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
15 15:40:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20L-5345
0984 596 062
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
16 16:00:00 Ql3,Ngã ba bờ đậu,TT Giang Tiên,Km31,Ql3,ĐT268 Loại 1 : 20.000 20B-00301Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
17 16:15:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20B-00046
0973 923 034
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
18 16:25:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20B-00202
0974 594 555
Công ty TNHHVT HK&DL Thành Bưởi
19 16:40:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20B-00591Công ty TNHHVT HK&DL Thành Bưởi
20 16:50:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 20.000 20L-3755Doanh nghiệp Hạnh Bưởi
21 17:10:00 TT.Giang Tiên, Km31 Quốc lộ 3, Tỉnh lộ 268 Loại 1 : 18.000 20B-00249Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh
22 17:20:00 Loại 1 : 20.000 20B-00519Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà