1 12:30:00 QL1,TL398,TL294,QL37,(QL31,Đ.Giáp Hải,X.Giang,Cầu B.Giang,Nhã Nam,Đại Hóa,Cầu Ca) Loại 1 : 50.000 98B-00678Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang
2 13:00:00 QL31,Lục Nam,B.Giang,Ngã tư kế,QL1A cũ,Cầu Bắc Giang,DA Mai,TL398,Cao Thượng,DDT,Việt Ngọc,H.Hòa,QL37,Cầu Ca, Phú Bình . Loại 1 : 60.000 98B-00135
0975 303 118
Hợp tác xã vận tải Bố Hạ