1 06:00:00 Thị trấn Đại Từ, Sơn Dương Loại 1 : 45.000 20B-00386
0986 755 369
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
2 09:00:00 Thị trấn Đại Từ, Sơn Dương Loại 1 : 45.000 20B-00188
0979 080 515
Hợp tác xã vận tải Tân Phú
3 09:00:00 Thị trấn Đại Từ, Sơn Dương Loại 1 : 45.000 20B-00216

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang

4 10:30:00 Thị trấn Đại Từ, Sơn Dương Loại 1 : 40.000 22B-00258
0913 019 495
Công ty CpVT ô tô Tuyên Quang
5 12:10:00 Thị trấn Đại Từ, Sơn Dương Loại 1 : 40.000 22B-00277
0912 974 478
Công ty CpVT ô tô Tuyên Quang
6 14:00:00 Thị trấn Đại Từ, Sơn Dương Loại 1 : 40.000 22B-00089
0912 244 797
Công ty CpVT ô tô Tuyên Quang
7 17:00:00 BXK TP Tuyên Quang,QL37,Đại Từ,Ngã ba Bờ ,QL3,BXK Thái Nguyên. Loại 1 : 45.000 22B-00339

Công ty CpVT ô tô Tuyên Quang