1 05:25:00 QL3,Cầu T.Long,P.V.Đồng,Phạm Hùng,Nguyễn Tuân,(chiều về K.D.Tiến)QL6 Loại 1 : 45.000 20B-00118

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

2 10:15:00 QL3,Cầu T.Long,P.V.Đồng,Phạm Hùng,Nguyễn Tuân(chiều về K.D.Tiến)QL6 Loại 1 : 50.000 20B-01108
0975939255
Doanh nghiệp tư nhân Thường Lan
3 11:15:00 Cầu Cạn,P.Văn Đồng,QL3 Loại 1 : 40.000 33M-0486

Công ty CpVT ô tô khách Hà Tây

4 9:15:00 QL3, Cầu T.Long, P.V.Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Tuân(chiều về K.D.Tiến) QL6 50.000 20B-00599

Công ty CpVT DLTM Phong Dung

5 7:15:00 QL3, Cầu T.Long, P.V.Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Tuân(chiều về K.D.Tiến) QL6 45.000 20B-00750

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

6 8:15:00 QL3, Cầu T.Long, P.V.Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Tuân(chiều về K.D.Tiến) QL6 45.000 20K-8306

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

7 8:45:00 QL3, Cầu T.Long, P.V.Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Tuân(chiều về K.D.Tiến) QL6 45.000 20B-00180

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

8 6:45:00 QL3, Cầu T.Long, P.V.Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Tuân(chiều về K.D.Tiến) QL6 45.000 20K-9792

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

9 9:45:00 QL3, Cầu T.Long, P.V.Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Tuân(chiều về K.D.Tiến) QL6 50.000 20B-00620

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang

10 10:45:00 QL3, Cầu T.Long, P.V.Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Tuân(chiều về K.D.Tiến) QL6 50.000 20B-00455

Doanh nghiệp tư nhân Thường Lan

11 13:45:00 Phạm Văn Đồng, Cầu Thăng Long, QL18 50.000 29B-15592

Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh

12 29B-11923

Công ty CpTM&VT Dũng Thủy